مشاوره

مشاوره

خصوصیات یک مشاوره خوب:

  •  تصمیم گیری را تسهیل می کند
  •  سرعت عمل را افزایش می دهد
  • خطاهای مکرر و دوباره کاری را کاهش می دهد
  • هزینه های مرتبط را کاهش می دهد
  • قیمت تمام شده شما را کاهش می دهد
  • و …